Organisasi Jabatan Musik

A.  Pemilihan Ketua Jabatan Musik.

 • 1 Taw.15:16,22,27; 16:5; 25:1-8. 2 Taw.5:12. Neh 12:42.
 • 1 Taw.23:5 menyatakan bahwa ada 4000 orang yang memuji Tuhan dengan alat musik.

Dibawah pemerintahan raja Daud mereka itu dibagi menjadi 24 bagian dibawah pimpinan Asaf, Heman dan Yedutun (24 orang anak-anak mereka). 24 orang itu membawahi lebih dari 288 penyanyi dan pemain musik. Bentuk pemerintahan yang dibentuk Allah bukanlah demokrasi, kita memerlukan pemimpin sebaliknya dipilih oleh Allah sendiri. 3 orang, Asaf, Heman dan Yedutun diletakkan dalam bidang musik dan Kenanya memimpin puji-pujian (master of song).

 • ASAF
 1. 1 Taw. 6:39, 15:17, 25:1-2, 2 Taw.20:14, 29:30, 35:15. Namanya mempunyai erti dia yang mengumpulkan dan menghilangkan celaan (aib/malu).
 2. Setiap pemimpin musik harus dapat melindungi dan mengerti kelemahan dari sifat dan karakter dari bawahannya /anggotanya.
 3. Pelayanan musik adalah mengumpulkan orang dan menolong mereka dalam penyembahan dan melihat Tuhan.
 • HEMAN
 1. 1 Taw.6:39, 25:5, 2 Taw. 35:15.
 2. Namanya bererti – seseorang yang setia.
 3. Dimana-mana gereja atau persekutuan mereka mencari hal kesetiaan didalam menjadi pemusik atau pemimpin pujian.
 • ETAN/YEDUTUN
 1. 1 Taw.6:44; 15:17; 16:38,41,42; 25:1,3,6; 2 Taw.5:12; 29:14; 35:15; Neh.11:17, Maz.39:62,67. Maksudnya seseorang yang senantiasa memuji-muji Allah.
 • KENANYA
 1. 1 Taw.15:22,27.
 2. Maksudnya di sahkan oleh Allah Yehova.
 3. Kalau Tuhan panggil maka Dia akan melengkapi dan sahkan kita. Ini adalah warisan yang diberikan melalui Yesus Kristus.

B. Para pemain musik membantu tugas-tugas didalam rumah Tuhan.

1 Taw.9:26-33.

 • Para penyanyi (pemimpin pujian) bersama dengan keluarga Lewi (para imam) mengerjakan tugas sehari-hari di rumah Tuhan, mereka bukanlah sekelompok orang- orang yang “elite”.
 • Mereka mempersiapkan anggur dan minyak – berbicara mengenai urapan dan sukacita yang dicurahkan melalui musik ministry.
 • Mereka menunggu pintu gerbang berbicara mengenai para pemain musik membantu  didalam menggembalakan domba-domba. Kita perlu siap dalam melayani setiap jemaat.
 • Mereka menyediakan campuran rempah-rempah – berbicara mengenai pembentukan karakter seorang pemain musik dan pemimpin pujian didalam doa dan penyembahan, dan mengijinkan Tuhan membentuk kita, menghancurkan sehingga keharuman pengurpan Roh Kudus (Luk.7:38) memenuhi Rumah Allah.

6. GARIS PANDUAN DAN KELAYAKAN

A.         Matang Dalam Rohani

Seperti yang kita telah maklum, pemimpin pujian dan penyanyi latar adalah satu pelayanan    untuk Tuhan. Oleh itu tanggungjawab ini tidak harus diberikan kepada orang yang baru kenal Tuhan atau orang yang masih belum matang di dalam rohaninya.

B.         Panggilan

Adalah sangat penting untuk seseorang individu yang terlibat di dalam Pelayanan Musik merasakan bahawa mereka “dipanggil, dipilih dan diurapi” oleh Tuhan untuk pelayanan ini.

C.         Gaya Hidup

i.          Individu tersebut haruslah seorang Kristian yang percaya, dan memiliki gaya hidup yang sesuai dengan Kristian yang sudah dilahirkan baru.

ii.         Individu itu juga haruslah seorang penyembah samada di dalam gereja atau diluar gereja. Seseorang yang sukar untuk menyembah Tuhan di rumah atau di depan umum adalah seorang yang tidak bersedia untuk menjadi pemimpin.

D.         Karunia, Kemahiran dan Pemilihan (Auditions).

i.          Walaupun pemilihan(auditions) tidak semestinya diperlukan, tetapi seorang pemusik dan penyanyi harus memiliki kemahiran supaya mereka dapat mengikuti Roh Kudus. Pemusik dan penyanyi harus membuka hati mereka untuk menerima pandangan, pembetulan, latihan dan harus berkomitmen untuk lebih berkemahiran di dalam pelayanan mereka. 1 Tawarikh 15:22 Kenanya, pemmpin orang Lewi, mendapat tugas pengangkutan; ia mengepalai pengangkutan, sebab ia faham dalam hal itu.

ii.         Sesorang itu tidak perlu menjadi seorang yang professional untuk menyembah Tuhan, tetapi Tuhan berhak untuk menerima latihan dan persiapan yang lebih berdisiplin. “Failing to prepare is preparing for failure” atau “Kegagalan untuk membuat persiapan adalah Membuat persiapan untuk kegagalan ”

iii.        Pemusik dan penyanyi utama harus mempunyai kemahiran dalam mengendalikan kebaktian yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kita tidak mahu menghadkan pekerjaan dan kehendakan Tuhan di dalam pujian penyembahan di dalam kebaktian.

E.         Kehadiran dan Ketepatan Masa

i.          Kehadiran dan ketepatan masa adalah faktor sangat penting untuk terlibat di dalam pelayanan musik. Latihan harus diadakan setiap minggu dan semua ahli yang terlibat harus sampai tepat pada masa dan bersedia untuk bertugas sesuai dengan tugas masing-masing. Kehadiran yang tidak konsisten serta tidak menepati masa akan mempengaruhi kekurangan disiplin dan kepercayaan terhadap pelayanan Tuhan.

ii.         Waktu latihan, Kebaktian Hari Ahad dan persiapan hari Sabtu perlukan komitment masa daripada semua pelayan musik. Pelayanan ini adalah suatu yang wajib dilakukan sehingga selesai. Selain itu semua pelayan musik juha harus bersiap sedia untuk memberikan masa untuk seminar, retreat dan sebaginya. Penglibatan di dalam pelayanan ini sangat-sangat memerlukan keutamaan yang tinggi di dalam hidup kita selain daripada keluarga dan juga pekerjaan kita.

F.         Cara Berpakaian

i.          Sebagai pemimpin, ahli kumpulan haruslah berpakaian sebaik mungkin. Walaupun Tuhan tidak memandang luaran kita, tetapi kita harus menyedari bahawa penampilan kita boleh menjadi sandungan kepada orang lain. Oleh itu, semua ahli haruslah nampak segak, kemas, bersih dan memakai pakaian yang sesuai untuk kebaktian. (contoh: baju-T, seluar jean, skirt pendek adalah tidak sesuai untuk dipakai pada hari kebaktian).

ii.                  Kita harus belajar untuk meghormati hadirat Tuhan. 2 Tawarikh 2: 12“Demikian pula para penyanyi orang Lewi….Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapi, bersama-sama seratus dua puluh imam peniup nafiri.”

G.         Operator Peralatan ( Alat Pandang Dengar)

i.          Orang yang bertanggungjawab terhadap alat-alat pandang dengar adalah orang yang penting di dalam kumpulan pelayanan musik. Orang tersebut mesti sampai lebih awal untuk persiapan yang lebih rapi terutama sebelum latihan dan sebelum kebaktian hari ahad.

H.         Waktu Latihan Mingguan

i.          Semua ahli dikehendaki menghadiri latihan mingguan. Pemusik dan semua penyanyi adalah diwajibkan hadir bersama waktu dalam latihan untuk raptai penuh dan pemeriksaan bunyi. Jika ada ahli yang tidak dapat hadir semasa latihan dan raptai, maka ahli tersebut tidak boleh terlibat di dalam pelayanan semasa Kebaktian Hari Ahad. Ini adalah kerana tanggungjawab kita dan juga biasanya kita akan memperkenalkan lagu baru semasa latihan tersebut.

ii.         Jika ada waktunya, ahli kumpulan, termasuk operator peralatan, tidak dapat menghadiri latihan disebabkan oleh pertindihan jadual atau hádala masalah yang tidak dapat dielakkan, mereka mesti maklumkan kepada ketua pelayanan musik supaya perubahan jadual boleh dilakukan. Jika perubahan jadual tidak dapat dilakukan, ahli tersebut bertanggungjawab untuk mencari pengganti untuk menggantikannya dalam elayanan tersebut.

I.          Kebolehan Untuk Mengalir Bersama Kumpulan Pelayanan Musik

– Ada orang yang sangat berkarunia dalam bidang musik atau menyanyi, tetapi mereka Sangay sukar untuk mengalir bersama dengan ahli kumpulan mereka. Oleh itu, orang tersebut seharusnya berkongsi tentang kemahirannya  bersama dengan ahli kumpulannya. Ahli kumpulan pula, seharusnya adalah orang-orang yang boleh diajar. Semua ahli harus bersatu sebagai satu kumpulan dan mempunyai satu matlamat. Sikap hati kita harus diselarikan dengan kemahiran teknikal yang kita miliki untuk membangunkan kumpulan yang berkesan.

J.          Komitment

Ahli pelayanan musik haruslah seorang yang berkomitmen, ahli gereja yang mendedikasikan diri kepada kepimpinan dan pastor. Komitmen ini adalah termasuk komitment di dalam doa, kehadiran yang konsisten dan pemberian/persepuluhan kepada Tuhan.

Adalah satu kewajipan bagi kumpulan pelayanan musik untuk mengutamakan komitment mereka terhadap pelayanan khusus mereka tetapi tidak juga mengabaikan perkara-perkara lain.

i.          Komitmen Sebagai Pelayan Persiapan Rohani

Persiapan rohani kita sebenarnya memberikan pengaruh kepada keberkesanan pelayanan pujian penyembahan dan kumpulan pemusik kita. Kita seharusnya bersiap sedia bukan hanya untuk menyenyi dan bermain musik saja tetapi juga untuk memuji Raja dan melayani jemaatnya. Oleh itu, semua pelayan yang terlibat di dalam pelayanan harus sentiasa berdoa untuk persiapan yang lebih baik dari segi rohani dan juga persiapan diri.

ii.         Komitmen Untuk Mengembangkan Talenta Dalam Bermusik

Kita perlu berusaha untuk memberi pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Berusaha untuk menjadi pemimpin pujian yang terbaik, singer yang terbaik dan pemusik yang terbaik yang kita dapat lakukan. Ini bermakna, kita harus ada latihan kearah yang lebih baik. Mungkin kita perlu berlatih sendiri selain daripada berlatih di dalam kumpulan supaya kita boleh belajar daripada satu dengan yang lain.

iii.        Komitmen Untuk Bertumbuh Secara Rohani

Ini adalah sangat penting sebagai asas penglinatan seseorang individu untuk terlibat di dalam sebarang pelayanan termasuk pelayanan musik. Sebagai kumpulan pelayan, kita harus berkomitment untuk bertumbuh menjadi lebih matang di dalam Kristus.

iv.        Komitmen Untuk Menjadi Saksi Yang Baik

Sebagai pelayan di runah Tuhan dan sebagai Pelayan Tuhan kita harus berusaha menjadi saksi yang baik, baik di dalam gereja atau di luar gereja agar Tuhan jangan dihina kerana pencemaran yang kita lakukan di luar gereja. Dan ingat bahawa, pelayanan kita di gereja bukannya satu percubaan tetapi satu komitment. Jadi, bersinarlan untuk Tuhan.

 

K.         Sokongan Daripada Keluarga

Adalah sangat penting bagi seorang pelayan musik mendapat sokongan daripada keluarga. Ini adalah kerana mereka perlukan komitment untuk memberikan masa untuk pelayanan tersebut.